Onze kernwaarden

Veiligheid

Het bieden van veiligheid is een van de kerntaken in de begeleiding van bewoners. Wij richten ons op een algemeen gezond makend levensklimaat. Dat doen we door middel van kleurgebruik, materialen, ritme en het bieden van duidelijkheid. Bewoners hebben baat bij een veilig klimaat, omdat dit de basis is voor verdere ontwikkeling en ontplooiing van hun eigen ik.

Structuur en ritme

Structuur draagt bij aan veiligheid. Door een duidelijke structuur weten bewoners wat van hen wordt verwacht. Het jaarritme en het dagelijks ritme spelen hierbij een grote rol. Ritme wordt gezien als een dynamisch principe wat onlosmakelijk verbonden is aan het leven en als het fundament voor de gezondheid van de mens.

Aanleren van vaardigheden

Door vaardigheden aan te leren staat de ontwikkeling van bewoners niet stil. Het maakt ze tevens sterker en weerbaarder. Bij het aanleren van vaardigheden werkt belonen beter dan straffen. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat succes wordt behaald. Herhaling helpt hierbij. Bewoners leren veel van de ontmoeting met de begeleiders. Echt contact draagt bij aan ontwikkeling.

Houding van de hulpverlener

Belangrijk bij deze doelgroep is een neutraal-affectieve houding. Wij tonen emotionele betrokkenheid en erkennen emoties bij bewoners. De begeleider zal echter op een neutrale wijze op de bewoner reageren en niet meegaan in die emoties. Belangrijke competenties bij houding van de hulpverlener zijn: zorgen voor de bewoner, begrip tonen voor de bewoner, nabijheid, begrenzing van het gedrag en onvoorwaardelijke acceptatie.

Onvoorwaardelijke acceptatie

Onvoorwaardelijke acceptatie van het ik van de bewoner is nodig om de bewoner tot ontwikkeling te laten komen. De persoon achter het gedrag wordt geaccepteerd voor wie hij is, hoewel het gedrag dat die persoon laat zien afgekeurd kan worden. Een oordeel over het ik zou heftige emoties losmaken bij de bewoner, terwijl acceptatie van de persoon een veilige basis biedt.

Zelfbepaling

Zelfbepaling draagt bij aan het zelfbeeld van de bewoner. Hoe meer bewoners zelf mogen bepalen, des te meer ziet de bewoner zichzelf als een autonoom individu. Deze vorm van gelijkwaardigheid in begeleiding is een centraal punt binnen de antroposofie en sluit aan bij de zorg die wij bieden.

Beroepsidentiteit

Het is belangrijk om aan te sluiten bij de beroepskeuze van bewoners. Natuurlijk wordt bekeken in hoeverre iets haalbaar is, maar de bewoner zelf heeft inspraak over wat hij wel en niet wil. Een bewoner kan zich met een gekozen beroep verbinden en identificeren. Het werk kan voldoening bieden en waardering opleveren, zodat bewoners op deze wijze bijdragen aan de samenleving.

Communicatie

Communicatie met bewoners dient helder en begrijpelijk te zijn. Het onvermogen om snel en veel informatie te verwerken vraag herhaling. Wederzijdse communicatie komt het beste tot zijn recht vanuit een gelijkwaardige opstelling.

Cliënt en leefgemeenschap

De invloed van de leefgemeenschap of van het netwerk is groot. Daarom is het belangrijk om te kijken welke invloed het netwerk en de leefgemeenschap invloed hebben op de begeleiding. Een werkgemeenschap biedt bewoners bijvoorbeeld zingeving en ondersteuning.

Perspectief en zingeving

Perspectief bieden aan bewoners zorgt voor duidelijkheid in hun leven. Perspectief geeft eveneens de mogelijk voor bewoners om zichzelf verder te ontplooien en perspectief creëert zingeving. Dit kan bijvoorbeeld door middel van arbeid, omdat werken letterlijk en figuurlijk voor beweging zorgt.

Tel: 0618911645